BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERRTY

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Marka Komosińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "ASTRA" SPRZĘT AUDIO-VIDEO-AGD MAREK KOMOSIŃSKI, z siedzibą w Piszu, przy ul. G. Gizewiusza 4E, za łączną cenę 361.464,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

"ASTRA" SPRZĘT AUDIO-VIDEO-AGD MAREK KOMOSIŃSKI

ul. G. Gizewiusza 4E

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (361 464,00 : 361 464)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji serwisu – 20%:

Oferta nr 1 (6 godzin)x20x3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20%

Oferta nr 1 (36 miesięcy)x0x3 = 0,00 pkt

Razem

240,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: piątek, 2 sie 2019 13:49
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 14:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 maj 2020 14:46
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 697 razy