BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – cz. 399/14,
Numer KW – OL1P/ 00012303/5,
Powierzchnia nieruchomości –  36 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele składowe
Roczna wysokość czynszu – 100 zł + 23% podatku VAT,
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr X/118/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 ) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 sierpnia 2019 r. do dnia 4 września 2019 r.

Data powstania: środa, 14 sie 2019 08:27
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:04
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 247 razy