BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu

„Do Zamawiającego w dniu 9 sierpnia 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Nidzkiej w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej  „ustawą”, udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Tak. Zamawiający posiada zezwolenie -  brak sprzeciwu do zgłoszenia w sprawie przebudowy drogi gminnej na dz. o nr geod. 136/7 obręb geod. Pisz 2. Zamawiający  załącza ww. zezwolenie wydane przez Starostę Piskiego.

Ad 2. Tak, Zamawiający - Gmina Pisz jest właścicielem gruntów na których ma być prowadzona inwestycja tj. dz. o nr geod. 136/7 obręb Pisz 2.

Ad 3. Tak, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

Ad. 4. Zgodnie z § 5 ust 3  Załącznika nr 8 do SIWZ - wzór umowy, kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów  robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Kosztorysu ofertowego nie należy załączać do oferty.

Ad. 5 . Zamawiający zmienił Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy w tym zakresie.

Ad. 8. Zamawiający załącza decyzję z dnia 26.02.2019 r. Starosty Piskiego ROŚ.613.1.96.2018 w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku lipa o obwodzie pnia 105 cm, 105 cm, 240 cm, 235 cm rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 136/7 położonej obręb Pisz 2 (ul. Nidzka w Piszu). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia drzew zgodnie z ww. decyzją. Jednocześnie Zamawiający zmienił Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy w tym zakresie.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w § 5 ust. 1 pkt 22 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„22) materiały pochodzące z rozbiórki nienadające się do dalszego wykorzystania zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy  dnia 14 grudnia    2012 r. o odpadach (Dz. u. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), zaś krawężniki      kamienne oraz bruk kamienny przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie dalej niż na odległość 6 km;”;

2) w § 5 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ - wzór umowy, który przez dodanie pkt 28, otrzymuje brzmienie:

„28) usunąć drzewa zgodnie z decyzją ROŚ.613.1.96.2018 z dnia 26.02.2019  r. wydaną przez Starostę Piskiego i przetransportować drewno pochodzące z  wycinki na miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie dalej niż na       odległość 6 km ; ”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 39 – w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

- treść zapytania nr 1

- zezwolenie WZB.6743.507.2018

- decyzja  ROŚ.613.1.96.2018”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 sie 2019 14:08
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 sie 2019 08:09
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 323 razy