BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Zdory,
Numer działki –  423/1,
Numer KW – OL1P/ 00016049/4,
Powierzchnia nieruchomości – 4400 m2,
Opis nieruchomości –działka gruntu zabudowana budynkami i budowlami Mazurskiej Służby Ratowniczej,
Roczna  wysokość czynszu –  2200,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren wód. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego  roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 sierpnia 2019 r. do dnia 6 września 2019 r.

Data powstania: piątek, 16 sie 2019 07:37
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sie 2019 08:18
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 276 razy