BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 120/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu
w składzie:

1) Adrian Majkrzak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Aleksandra Ptak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Karol Banach – członek Komisji Przetargowej.

§ 2.

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca  2019 r.

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 sie 2019 12:21
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2019 13:59
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 262 razy