BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 187.188,40 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (187 188,40 : 347 596,35)x60x3 = 97,20 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

217,20 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (187 188,40 : 187 188,40)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: wtorek, 20 sie 2019 14:41
Data opublikowania: środa, 21 sie 2019 08:09
Data przejścia do archiwum: środa, 28 sie 2019 08:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 358 razy