BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERRTY

na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

 

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa otwartych stref aktywności w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez NOVUM Sp. z o.o. sp. k., siedzibą w Szczytnie przy ul. Bolesława Chrobrego 1, za łączną cenę 266.129,27 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

NOVUM Sp. z o.o. sp. k.

ul. Bolesława Chrobrego 1

12-100 Szczytno

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (266 129,27 : 266 129,27)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2019 10:07
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sie 2019 11:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 wrz 2019 08:08
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 343 razy