BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Jeglin, gmina Pisz,
Numer działki – 63/1,
Numer KW – OL1P/0008963/8,
Powierzchnia nieruchomości – 2171 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako działka siedliskowa,                           

Roczna wysokość czynszu – 651 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2055r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurkiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005r. , położona jest na obszarze zabudowy zagrodowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.08.2019r. do dnia 19.09.2019r.

Data powstania: piątek, 30 sie 2019 09:29
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2019 11:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 wrz 2019 08:38
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 263 razy