BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 148/19 Burmistrza Pisza z dnia 4 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

 

W zarządzeniu Nr 140/19 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę drogi gminnej na działkach o nr geod. 179/23, 179/36, 261 obręb Kocioł Duży wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 pkt 4  otrzymuje brzmienie:

„4) Edyta Kryszajtys - członek Komisji Przetargowej”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2019 roku.

 

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

 

 

Data powstania: piątek, 6 wrz 2019 14:50
Data opublikowania: piątek, 6 wrz 2019 14:57
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 183 razy