BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap II”

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap II””, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Buczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Instalacyjne Stanisław Buczyński, z siedzibą w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi 19/44, za łączną cenę 41.706,59 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Usługi Instalacyjne Stanisław Buczyński

ul. Królowej Jadwigi 19/44

11-500 Giżycko

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (41 706,59 : 41 706,59)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: wtorek, 17 wrz 2019 13:16
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2019 08:46
Data przejścia do archiwum: środa, 25 wrz 2019 08:30
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 328 razy