BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie
Numer działki – 121/13
Numer KW – OL1P/00013177/9
Powierzchnia nieruchomości – 460 m2
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 17 000 zł


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/451/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. . Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2174 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
7.  Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy letniskowej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 13 września 2019 r.
    do dnia 4 października 2019 r.

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 13:03
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 14:36
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 311 razy