BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Pisz 2 dz. nr 77/2)

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.
 
Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2
Numer działki – 77/2
Powierzchnia nieruchomości – 987 m2
Numer  KW – OL1P/00041356/3
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 66 000 zł
Wadium – 13 000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.
2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Pisz 2, przyległych do działki nr 77/2, stanowiącej przedmiot przetargu.
Działka  będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych   poprawiając  warunki ich zagospodarowania
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Nieprzystąpienie   nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i  przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 30 października 2019 r.
   Zgłoszenie  uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej  należy złożyć w Punkcie Przyjęcia
   Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu  ul. Gizewiusza 5.
11. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia
30 października 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2019 13:54
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 14:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 350 razy