BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. m.)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Matejki 1/15
2. Numer działki – 440,
3. Numer KW – OL1P/ 00009996/5,
4. Powierzchnia nieruchomości – 886 m²,
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 15 o pow. użytkowej 36,37 m2, składający się z  kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na III piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, położonego w  
   Piszu przy ul. Matejki.
   Do lokalu mieszkalnego nr 15 należy piwnica oznaczona nr 15 o powierzchni 3,45 m2.
   Budynek składa się z 80 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 3285,00 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 440 o powierzchni  886 m2 wynoszący
     3637/328500.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 440 o pow.
    886 m2 wynoszącym 3637/328500 -  73.322,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta
    dwadzieścia dwa 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.666,10 zł
    (słownie zł: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć 10/100)).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 24 września 2019 r.
    do dnia 15 października 2019 r.

Data powstania: wtorek, 24 wrz 2019 09:21
Data opublikowania: wtorek, 24 wrz 2019 14:36
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 528 razy