BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Bogumiły, gmina Pisz,
Numer działki –  99,
Powierzchnia nieruchomości – 533 m2,
Numer  KW – OL1P/00013744/5,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości –  9 400 zł + 23% podatku VAT,
Wadium – 1 800 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2019 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.  
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.   
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zieleni. Przedmiotowa działka może być zabudowana budynkami: garażowym, gospodarczym, gospodarczo – garażowym lub rekreacji indywidualnej. Brak jest możliwości realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszczalna jest jedynie realizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 2 paź 2019 08:49
Data opublikowania: poniedziałek, 7 paź 2019 14:55
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 355 razy