BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki – 1172,
Numer KW – OL1P/ 00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości –  902 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele składowania części i podzespołów z demontażu pojazdów, niezawierających substancji niebezpiecznych dla środowiska.
Roczna  wysokość czynszu –  1.300,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 19 U – teren zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r.

Data powstania: środa, 9 paź 2019 09:11
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2019 08:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 173 razy