BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – obręb Ciesina 11A/3,
2. Numer działki – 28/6,
3. Numer KW – OL1P/ 00040227/3,
4. Powierzchnia nieruchomości – 2275 m²,
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 3 o pow. użytkowej 58,71 m2, składający się z  kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju,
   hallu, łazienki z wc i  2 komórek, usytuowany na I piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11A,
  położonego w  obrębie Ciesina.
   Do lokalu mieszkalnego nr 3 należą: piwnica oznaczona nr 3 o powierzchni 4,40 m2, strych o powierzchni
  20,69 m2  (2 pomieszczenia) oraz pomieszczenie gospodarcze oznaczone nr 3 o powierzchni 25,07 m2
   Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z 5 lokali (4 mieszkalnych i 1
   użytkowego)  o ogólnej powierzchni budynku 377,26 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni
   użytkowej 107,82 m2, łączna powierzchnia budynków – 485,08 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 28/6 o powierzchni  2275 m2 wynoszący
     9631/48508.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 28/6 o pow.
    2275 m2 wynoszącym   10887/48508 -  57.066,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt  siedem tysięcy
    sześćdziesiąt sześć 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.853,30 zł
    (słownie zł: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy 30/100)).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. Ww nieruchomość jest wolna od obciążeń.
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 10 października 2019 r.
    do dnia 31 października 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 paź 2019 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 21 paź 2019 12:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 225 razy