BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.149.2019.AK

Zawiadamiam, że w dniu 16.10.2019 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowo-magazynowego z pomieszczeniami pomocniczymi i poddaszem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr 34/40 /w granicach oznaczonych literami ABCD na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie warunków zabudowy/, obręb Pisz 2.


W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość wniesienia sprzeciwu odnośnie zawieszenia postępowania w ww. sprawie.


                Brak sprzeciwu w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia będzie stanowił podstawę do zawieszenia postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./.


 


Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zatem zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ zawiadomienie stron o dalszych czynnościach w tej sprawie, w tym o wydanym rozstrzygnięciu, będzie następować w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pisz.hi.pl.


Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).


 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 22.10.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22.10.2019 r.  


 

Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 10:57
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 11:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 08:20
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 402 razy