BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 18 października 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż wystąpienie do dostawcy energii elektrycznej o zwiększenie mocy na budynku Urzędu Miejskiego w Piszu spoczywa po stronie Zamawiającego. Natomiast zmiana wielkości zabezpieczeń głównych w rozdzielni głównej budynku Urzędu Miejskiego w Piszu spoczywa po stronie Wykonawcy wraz z pokryciem związanych z tym kosztów, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową instalacji elektrycznej zasilającej instalację klimatyzacyjną.

Ad. 2. Zamawiający przewiduje prowadzenie prac instalacyjnych na terenie budynku Urzędu Miejskiego w     Piszu w godzinach od 6.00 do 21.00.

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac w godzinach nocnych. Natomiast odnośnie weekendów, prace mogą być prowadzone tylko w soboty w godzinach od 6:00 do 21:00. Zamawiający zapewni dostęp do budynku i potrzebnych pomieszczeń w ww. dniu i godzinach.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca,są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 11:49
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2019 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 paź 2019 07:54
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 334 razy