BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO TREŚCI SIWZ

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 22 października 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 2:

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klimatyzatorów (urządzeń) opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ - Koncepcja instalacji klimatyzacji VRF o tolerancji wymiarów urządzeń (+/- 10%). Pozostałe parametry klimatyzatorów nie gorsze od parametrów zaproponowanych w SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z cz. VI ust. 1 SIWZ do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ (pisemnie pod rygorem nieważności). Natomiast zgodnie z cz. VI ust. 5 SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie wszelkich opisów technicznych, kart katalogowych lub innych równoważnych dokumentów, potwierdzających, że oferowane klimatyzatory (urządzenia) spełniają wymagania Zamawiającego.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załącznik:

 

treść zapytania nr 2

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 paź 2019 15:10
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 07:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 paź 2019 07:54
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 312 razy