BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniu 30 października 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert równoważnych, zgodnie z zapisem cz. III ust. 3 SIWZ. Jednocześnie informuje, iż w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zakupu i Montażu Elementów Placów Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznych stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ zawarł iż, dopuszcza zmianę wymiarów stref bezpieczeństwa przyjętych w projektach zagospodarowania w przypadku, gdy z kart technicznych urządzeń wynikać będzie taka konieczność oraz dopuszcza zastosowanie innych równoważnych urządzeń, równoważnych materiałów o tolerancji (+/-) wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ wymiarów do 5%.

 

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załącznik:

- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lis 2019 09:25
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2019 11:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lis 2019 07:44
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 306 razy