BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, Plac Daszyńskiego 11/8,
2. Numer działki – 411/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00011982/1
4. Powierzchnia nieruchomości – 424 m²,
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr  8 o pow. użytkowej 24,25 m2, składający się z kuchni,  pokoju, 2 przedpokoi,
     łazienki z wc, usytuowany na poddaszu  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11, położonego w  
     Piszu przy Placu Daszyńskiego 11.
     Do lokalu mieszkalnego nr 8 należy piwnica oznaczona nr 8 o powierzchni 2,42 m2 oraz strych o
     powierzchni 14,50 m2.
     Ogólna powierzchnia budynku 945,41 m2
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
     na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 411/1 o powierzchni  424 m2 wynoszący
     44/1000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 411/1 o pow.
    424 m2 wynoszącym 44/1000 -  50.707,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt  tysięcy
    siedemset siedem  00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.535,40 zł
    (słownie zł: dwa tysiące pięćset trzydzieści  pięć 40/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapewnienia, właścicielom lokali w budynku przy
    Pl.  Daszyńskiego 11, w   razie potrzeby, dostępu do  wyłazu znajdującego się na strychu przynależnym
    do w/w lokalu,  
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
    przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012
    roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
    miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) stanowi
    teren oznaczony symbolem 07.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
11. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
13. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 5 listopada 2019 r.
    do dnia 26 listopada 2019 r.

Data powstania: czwartek, 7 lis 2019 15:03
Data opublikowania: piątek, 8 lis 2019 10:10
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 488 razy