BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 9 stycznia 2020 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 - wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz  odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz. Po zmianie w dniu 14 stycznia 2020 r. treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu termin składania ofert ustalony został na dzień 20 stycznia 2020 r. na godz. 9:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (dwie złożone oferty zostały odrzucone, gdyż ich treść nie odpowiadała treści SIWZ).

 

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2020 14:31
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2020 14:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 12:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 295 razy