BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Do Zamawiającego w dniu 20 lutego 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych inwestycji: „Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszty-Zawady”, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Piszu oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej”, „Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Piszu”, „Przebudowa ulicy Baśniowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bratniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jaszczurówka w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu, „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”, „Przebudowa ulicy Narożnej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Drogę Pietrzyki – Maszty – Zawady należy zaprojektować również na działkach będących własnością Gminy Pisz, które bezpośrednio przylegają do działki, będącej użytkiem drogowym, w związku z powyższym szerokość pasa drogowego jest wystarczająca na wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi. Wykonawca zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany również wykonać mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych wraz z zaktualizowanymi użytkami gruntowymi.

Nie.

Tak. Postępowanie administracyjne dotyczące ich przejęcia leżeć będzie po stronie Zamawiającego.

W przypadku nieprzelotowego zakończenia dróg publicznych wykonuje się plac do zawracania samochodów zgodnie z art. 125 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). Wśród dróg objętych postępowaniem na opracowanie dokumentacji projektowej jedynie ulica Baśniowa ( dotyczy to ulic na osiedlu Nowy Świat) jest drogą publiczną, a jej pas drogowy położony na działce o nr geod 33/1 obręb Pisz 1, posiada wystarczające wymiary na wykonanie placu do zawracania zgodnie z ust.2 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lut 2020 11:33
Data opublikowania: piątek, 21 lut 2020 11:41
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2020 07:49
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 343 razy