BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1640, 1624 i 1647 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Bukowej w Piszu”

Do Zamawiającego w dniu 26 marca 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg gminnych na działkach
o numerach geod.:  1640, 1624 i 1647 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jodłowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Jesionowej w Piszu” i „Przebudowa ulicy Bukowej w Piszu”
. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia na czas trwania inwestycji.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że projekty budowlane oraz wykonawcze są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Ad. 3. Tak, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Wycenę należy oprzeć o udostępnioną dokumentację przetargową.

Ad. 5. Tak, Zamawiający – Gmina Pisz jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja tj. działek o nr geod. 1640, 1624 i 1647 obręb Pisz 1.

Ad. 6. Zgodnie z cz. XIII ust. 1 pkt 2 SIWZ długość okresu udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego robót. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczone od daty odbioru końcowego robót.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 pkt 28 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, Wykonawca obowiązany jest odnawiać corocznie oznakowanie poziome jezdni w okresie udzielonej gwarancji.

Ad. 7. Tak, Zamawiający posiada ważne i zaopiniowane pozytywnie przez odpowiednią jednostkę samorządową projekty stałych organizacji ruchu.

Ad. 8. Właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca, który obowiązany jest zagospodarować te materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Ad. 9. Zamawiający informuje, że SST branży drogowej ul. Bukowej jest dołączone jako załącznik do dokumentacji ulicy Bukowej, która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem  http://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=21122.

Ad. 10. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy uwzględnić regulację wysokościową wraz z zakupem nowych elementów studzienek rewizyjnych.

Ad. 11. Zamawiający informuje, że przy wycenie należy uwzględnić regulację wysokościową wraz z zakupem nowych elementów zaworów wodociągowych.

 

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 mar 2020 11:04
Data opublikowania: piątek, 27 mar 2020 11:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2020 07:32
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Arkadiusz Kubalewski
Artykuł był czytany: 255 razy