BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1- 3 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniach 10, 16 i 20 kwietnia 2020 r. wpłynęły zapytania nr 1-3 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ") w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1. Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. W ramach postępowania zostaną zawarte: jedna umowa generalna z Zamawiającym oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej z poszczególnymi Odbiorcami Końcowymi. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę z Odbiorcami Końcowymi zgodnie ze standardowym wzorem przedstawionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem,
że będzie on uwzględniał istotne postanowienia umowy wskazane w cz. XVI SIWZ.

Ad. 2. Wszystkie punkty poboru energii dostosowane są do zasad TPA.

Ad. 3. Tak. Zamawiający posiada jeden punkt poboru energii z instalacją fotowoltaiczną, dotyczy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz.

Ad. 4. Okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE wynosi 1 (jeden) miesiąc.

Ad. 5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru energii występujących z zamówieniu jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21a, 20-340 Lublin.

Ad. 6 . Nie.

Ad. 7. Zamawiający udostępnił wykaz punktów poboru energii w wersji edytowalnej jako załącznik nr 4 do niniejszej odpowiedzi.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad. 1. Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. W ramach postępowania zostaną zawarte: jedna umowa generalna z Zamawiającym oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej z poszczególnymi Odbiorcami Końcowymi. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę z Odbiorcami Końcowymi zgodnie ze standardowym wzorem przedstawionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że będzie on uwzględniał istotne postanowienia umowy wskazane w cz. XVI SIWZ.

Ad. 2. Tak.  Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD).

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ w tym zakresie.

Ad. 4. Zamawiający udostępnił w wersji edytowalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty jako załącznik nr 5 do niniejszej odpowiedzi, Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie
o grupie kapitałowej jako załącznik nr 6 do niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 4 do SIWZ – JEDZ został udostępniony w wersji edytowalne w dniu  14 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 5. Zamawiający przekaże numery NIP Odbiorców Końcowych wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ad. 6. Nie.  Zmiany cen i opłat mogą nastąpić w przypadku zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ad. 7. Tak.

Ad. 8. Orange Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 160.

Ad. 9. Nie.

Ad. 10. Zamawiający informuje, że dla  345 punktów poboru energii umowy zawarte są na czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. (w tym są również 2 umowy kompleksowe, które są zawarte do dnia 30 czerwca 2020 r.). Natomiast dla 1 punktu poz. 332  Załącznika nr 3 do SIWZ okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, ale już zostały podjęte kroki mające na celu wypowiedzenie umowy.

Ad. 11. Zamawiający posiada 3 punkty z umową kompleksową na dostawę energii elektrycznej, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz pierwszy:

a) punkt poboru energii wskazany w poz. 332 Załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816027289_02, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz Pietrzyki 12 dz.130 - przepompownia ścieków licznik nr 90632585, Moc umowna - 2 kW grupa przyłączeniowa V, taryfa C11);

b) punkt poboru energii wskazany w poz. 345 Załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEEB_2816027908_04, Gmina Pisz - Jagodne dz.nr 4/3 szafka imprez licznik nr 00009179, moc umowna 12 kW, taryfa C11);

c) punkt poboru energii wskazany w poz. 346 Załącznika nr 3 do SIWZ (PL_ZEBB_2816027935_05, Gmina Pisz, Szczechy Wielkie dz.nr 29/4 szafka imprez licznik nr 00006817, moc umowna 12 kW, taryfa C11).

Ad. 12. Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży w terminie przewidzianym w SIWZ.

Ad. 13.  Tak.

 

ZAPYTANIE NR 3:

Ad. 1. Zgodnie z cz. XII ust. 3 SIWZ - Łączną cenę brutto należy obliczyć za okres 12 miesięcy prognozowanego zużycia energii dla 346 punktów odbioru określonych w załączniku nr 3 do SIWZ. Łączna cena brutto powinna uwzględniać wszelkie koszty (opłaty) związane z dostawą energii, w tym podatek VAT oraz powinna być wyliczona w oparciu o szczegółowe koszty określone w tabeli znajdującej się w załączniku nr 1 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż określony w SIWZ termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest terminem prognozowanym (1 lipca 2020 r.). Warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy.

Ad. 3. Dla 343 punktów poboru energii elektrycznej umowy są rozdzielone. Kompleksowe umowy na dostawę energii elektrycznej posiadają następujące punkty poboru:

a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pisz Pietrzyki 12 dz.130 - przepompownia ścieków – poz. 332 Załącznika nr 3 do SIWZ (okres wypowiedzenia 3 miesiące, ale już zostały podjęte kroki mające na celu wypowiedzenie umowy);

b) Gmina Pisz - Jagodne dz.nr 4/3 szafka imprez – poz. 345 Załącznika nr 3 do SIWZ (umowa zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.);

c) Gmina Pisz, Szczechy Wielkie dz.nr 29/4 szafka imprez – poz. 346 Załącznika nr 3 do SIWZ (umowa zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.).

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Ad. 5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać poprawne dane Nabywcy i Odbiorcy oraz właściwy NIP.

Ad. 6. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

Ad. 7. Zamawiający upoważni Wykonawcę do tej czynności oraz do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru energii elektrycznej, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe. Zamawiający informuje, że nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedaży w terminie przewidzianym w SIWZ.

Ad. 8. Tak.

Ad. 9. Wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są dostosowane do zasady TPA.

Ad.10. Zamawiający przekaże niezbędne dane wybranemu Wykonawcy w formie pliku Exel niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ad. 11. Tak. Zamawiający dopuszcza podpisanie umów drogą korespondencyjną. W ramach postępowania zostaną zawarte: jedna umowa generalna z Zamawiającym oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej z poszczególnymi Odbiorcami Końcowymi. Projekt umowy generalnej Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa uwzględniać będzie postanowienia SIWZ i oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zawarcie umów sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę z Odbiorcami Końcowymi zgodnie ze standardowym wzorem przedstawionym przez Wykonawcę z zastrzeżeniem,
że będzie on uwzględniał istotne postanowienia umowy wskazane w cz. XVI SIWZ.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia w cz. XVI SIWZ ust. 14 i 16, które otrzymują brzmienie:

„14. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy w przypadku utworzenia lub likwidacji punktu odbioru energii, zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych punktów poboru energii. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy zaś rozliczenia dokonywane będą
w oparciu o uzgodnione z Wykonawcą ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku tworzenia, likwidacji, przekształcenia Odbiorców Końcowych w odniesieniu
do punktów odbioru energii elektrycznej objętych niniejszym zamówieniem. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grypy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ.

  1. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy następujące dane w wersji edytowalnej (MSWord) dla każdego punktu poboru niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty:

- opis punktu poboru;

- adres i nr punktu poboru energii (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod pocztowy);

- grupa taryfowa;

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- OSD

- nazwa dotychczasowego sprzedawcy;

- rodzaj obiektu (oświetlenie lub budynek).”.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 15 maja 2020 r. o godzinie 10:00.

Niniejsza odpowiedź na zapytania wraz z informacją o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz.

 

Załączniki:

1) treść zapytania nr 1;

2) treść zapytania nr 2;

3) treść zapytania nr 3;

4) Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii elektrycznej (w wersji edytowalnej);

5) Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty (w wersji edytowalnej);

6) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej (w wersji edytowalnej).”

Data powstania: poniedziałek, 4 maj 2020 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 4 maj 2020 14:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 maj 2020 08:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 241 razy