BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Pisz 1- dz. 483/7)

W Y K A Z
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 483/7,
Numer KW – OL1P/00040738/8,
Powierzchnia nieruchomości – 2448 m2,
Opis nieruchomości – teren niezabudowany przeznaczony do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerami działek 483/2 i 479/2,
Cena nieruchomości – 222.500 zł  + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/161/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz  i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska), położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 01.KDGP – droga publiczna klasy GP – główna ruchu przyspieszonego.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia  23 maja  2020 r. do dnia 13 czerwca 2020 r.

Data powstania: piątek, 22 maj 2020 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 11:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 217 razy