BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz. 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego, 
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia wraz z budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 27 m2,
Numer działki – cz. 431/57,
Powierzchnia nieruchomości – 36 m2,
Numery KW – OL1P/00012764/4,
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 810,00 zł + 23%VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
Wadium – 100,00 zł. 
Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5. 
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 2 lat. 
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 09.ZP/US – teren zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym. 
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg. 
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia  25.06.2020 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. 

Data powstania: środa, 27 maj 2020 07:15
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2020 07:43
Data przejścia do archiwum: środa, 1 lip 2020 08:04
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 327 razy