BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Pisz, ul. Pisańskiego)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)

   I. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/4
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 878 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 71.000 zł + 23% podatku VAT
 II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/5
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 879 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  71.000 zł + 23% podatku VAT
III.  Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/13
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 855 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  69.000 zł + 23% podatku VAT
IV. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/18
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 2134 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  170.000 zł + 23% podatku VAT
V.  Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
     Numer działki – 1876/19
     Numer KW – OL1P/00013021/1
     Powierzchnia nieruchomości – 1025 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości –  82.000 zł + 23% podatku VAT

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/193/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości. 
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
6. Nabywcy uiszczą należności  stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości ustalone w przetargach w drodze jednorazowych wpłat najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz(Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2749) stanowią obszar oznaczony symbolami: 16.MN,U; 17.MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej oraz 14.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 17 czerwca 2020 r.
    do dnia 8 lipca 2020 r.

Data powstania: środa, 17 cze 2020 13:16
Data opublikowania: środa, 17 cze 2020 14:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 261 razy