BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Pisz 2 - dz. 564/8 i 564/9)

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.
 
I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/8,
Powierzchnia działki – 0,1237 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 92 000 zł 
Wadium – 18 000 zł 
 
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Numer działki – 564/9,
Powierzchnia działki – 0,1241 ha,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 92 000 zł 
Wadium – 18 000 zł 

1. Przetargi odbędą się dnia  20 sierpnia 2020 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I  o godz. 10.00.
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00
2.  Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. 
3. W/w nieruchomości obciążone są odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu ograniczoną do działki nr 81/4 polegającą na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4kv-kabel 0,4kv typu   yakxs 4x70 mm2 o długości 10 m w rurze osłonowej o średnicy 0,11 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 5m2)
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  Nieruchomości  zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowią teren oznaczony jako D 10 – zabudowa jednorodzinna i zieleń nieurządzona. Położone są na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2020 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 17 cze 2020 13:23
Data opublikowania: środa, 17 cze 2020 14:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 220 razy