BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. ul. Matejki)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Matejki 1/31
2. Numer działki – 440,
3. Numer KW – OL1P/ 00009996/5,
4. Powierzchnia nieruchomości – 886 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 31 o pow. użytkowej 46,71 m2, składający się z  kuchni, trzech pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na II piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, położonego w  
   Piszu przy ul. Matejki.
   Do lokalu mieszkalnego nr 31 należy piwnica oznaczona nr 31 o powierzchni 3,16 m2.
   Budynek składa się z 80 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 3285,00 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu 
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 440 o powierzchni  886 m2 wynoszący
     4671/328500.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 440 o pow.
    886 m2 wynoszącym 4671/328500 -  105.238,00 zł (słownie zł: sto pięć tysięcy  dwieście
    trzydzieści osiem 00/100) 
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.261,90 zł 
    (słownie zł: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden 90/100)).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. 
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  24 czerwca 2020 r.
    do dnia 15 lipca 2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2020 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2020 10:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 130 razy