BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 - 3 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANA TREŚCI SIWZ

na przebudowę oświetlenia w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu

Do Zamawiającego w dniach 30 czerwca, 1 lipca oraz 6 lipca 2020 r. wpłynęły zapytania nr 1-3 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę oświetlenia w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż obliczenia fotometryczne dla dróg zostały załączone do dokumentacji projektowej. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o oprawy ROSA OS-1 LED 32W 4000K w programie DIALUX.

Ad. 2 i 3. Zamawiający informuje, iż oprawy oświetlenia parku są kontynuacją zamontowanych opraw wzdłuż nabrzeża rzeki.  Zamawiający wymaga od oferowanych produktów spełnienia obowiązujących norm bezpieczeństwa elektromagnetycznego, fotobiologicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Informacje takie należy podać w kartach oferowanych produktów. Zgodnie z ustawą zastosowanie mają w pierwszej kolejności normy Polskie przenoszące normy europejskie, a następnie normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie.

Ad. 4. W dokumentacji przetargowej zostały podane wszystkie parametry techniczno- użytkowe wymagane dla proponowanego sprzętu, przywołane nazwy urządzeń mają tylko charakter pomocowy, związany z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących formy i estetyki oraz materiałów, z których wykonano oprawy i słupy. Zamawiający opisuje ten fakt w wielu miejscach dokumentacji przetargowej. Zamawiający zgodnie z cz. III ust. 4 SIWZ dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i wyposażenia o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Za równoważne Zamawiający uzna materiały, urządzenia
i wyposażenie, których oferowane parametry będą równe lub lepsze od minimalnych parametrów opisanych w SIWZ (za parametry minimalne uznaje się wszelkie wielkości podane w SIWZ z zaznaczeniem „nie mniej(szy) niż”). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

ZAPYTANIE NR 2:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zamówienia należy zastosować słupy S-54W/B oraz oprawy OS1 LED 32W. Zamawiający zmienił załącznik nr 7 do SIWZ.

Ad. 2. Budowa szafki oświetleniowej przewidziana jest do realizacji w II etapie prac, w obecnym postępowaniu nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż należy zastosować rurę 110 mm, gdyż przewiduje się wykorzystanie wolnego miejsca kanału na cele związane z budową monitoringu. Zamawiający zmienił załącznik nr 5 do SIWZ.

ZAPYTANIE NR 3:

Zamawiający zmienił SIWZ w tym zakresie. Zamawiający informuje, iż wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w cz. XV ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

          „1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie”;

2) załącznik nr 5 do SIWZ (dokumentacja projektowa), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej odpowiedzi;

3) załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiar robót), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 10 lipca 2020 r. o godzinie 10:00.

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- treść zapytania nr 1

- treść zapytania nr 2

- treść zapytania nr 3

- załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa (ZMIENIONA)

- załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (ZMIENIONY)

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2020 14:12
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2020 19:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2020 08:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 202 razy