BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.  poz. 55 z późn. zm.),

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew  z działki nr 2/50  położonej w obrębie geodezyjnym Snopki.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 8 lip 2020 10:27
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2020 15:00
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2020 07:26
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 68 razy