BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę oświetlenia w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 7 lipca 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 4 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę oświetlenia w parku Solidarności oraz w parku Niepodległości w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 4:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż do oświetlenia parku zaprojektowano 35 opraw na słupach z fundamentem prefabrykowanym.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał wykonania kompensacji mocy biernej, natomiast wymagane będą pomiary.

Ad. 3. Projekt oświetlenia parku jest kontynuacją oświetlenia nadbrzeża, zastosowano takie same oprawy wg wytycznych Inwestora. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania pomiarów natężenia oświetlenia.

Ad. 4. Przewiduje się wykonanie przycisku dla przyłączenia lampy L28 z istniejącą instalacją oświetleniową nabrzeża rzeki Pisy.

Ad. 5. Zamawiający informuje, iż zasilenie opraw od L1 do L22 należy wykonać z  istniejącej szafki SO przy ul. Młodzieżowej (kładka dla pieszych), poprzez wykonanie powiązania projektowanego oświetlenia z istniejącym oświetleniem nadbrzeża przy słupie nr L18. Po wybudowaniu projektowanej szafki SO (etap II) przewiduje się odłączenie zasilania z szafki przy ul. Młodzieżowej (kładka dla pieszych)W załączeniu dokumentacja powykonawcza oświetlenia nabrzeża rzeki Pisy.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert, który upływa z dniem 10 lipca 2020 r. o godzinie 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- treść zapytania nr 4

- dokumentacja powykonawcza oświetlenia nabrzeża rzeki Pisy

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 lip 2020 12:03
Data opublikowania: środa, 8 lip 2020 12:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2020 08:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 151 razy