BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”

Do Zamawiającego w dniach 16, 18, 19, 22 czerwca 2020 r, oraz 1  i 7 lipca 2020 r. wpłynęły zapytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu.

ZAPYTANIE NR 2:

Część 2. Dostawa centralnego zasilacza awaryjnego z instalacją

Ad. A. Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. Pomieszczenie serwerowni jest podpiwniczone, stop typu Kleina z wypełnieniem betonowym. Umiejscowienie UPS przy ścianie nośnej budynku.

Ad. B1. Tak.

Ad. B2. Pomieszczenie przeznaczone do instalacji centralnego zasilacza awaryjnego jest klimatyzowane.

Ad. C. Zamawiający wymaga, aby centralny zasilacz awaryjny był objęty co najmniej
36-miesięczną gwarancją, przy czym nie dopuszcza wyjątków od tego wymagania dla jakiegokolwiek elementu składowego urządzenia.

Ad. D. Zaciski.

Ad. D1. Odległość między centralnym UPS a rozdzielnią wynosi ok. 30 metrów. Możliwe jest wykorzystanie istniejącej trasy kablowej.

Ad. D. Zaciski.

Ad. E. Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze, istnieje możliwość wjazdu z paletą.

Część 3. Dostawa sprzętu komputerowego

Zamawiający uzna, że procesor spełnia ww. wymagania, jeśli osiągnie minimalną liczbę punktów według wyników na dowolny dzień zawierający się w przedziale od publikacji SIWZ do dnia składania ofert.

ZAPYTANIE NR 3:

Dostawa sprzętu komputerowego

Ad. 1. Tak. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 4 załącznika nr 8.3 do SIWZ - wzór umowy dla części nr 3 ,,Dostarczany Sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producentów.”. Powyższy zapis nie zawiera wyłączeń w tym zakresie dla któregokolwiek elementu zamawianego sprzętu, w tym zainstalowanego na nim oprogramowania

Ad. 2. Zamawiający wymaga, żeby oprogramowanie systemowe było zainstalowane
na dostarczanych komputerach. Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Dodatkowo, w przypadku systemu operacyjnego, zgodnie z wymaganiami dla zamawianych komputerów sformułowanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Jeśli producent oprogramowania wymaga klucza licencyjnego, to musi on być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego […] bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego”.

Ad. 3. Zamawiający nie formułuje wymagań przytoczonych w pytaniu. Jednak zgodnie
z zapisem § 2 ust. 4 Załącznikiem nr 8.3 do SIWZ –  Wzór umowy dla części 3: „Dostarczany Sprzęt i zainstalowane na nim oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji producentów”. W związku z powyższym Wykonawca musi dostarczyć oprogramowanie z atrybutami właściwymi dla polityki licencjonowania stosowanej przez danego producenta.

Ad. 4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania specjalnej procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania w momencie odbioru towaru, z wyjątkiem sytuacji, w której poweźmie wątpliwości dotyczące oryginalności dostarczonych programów komputerowych.

Ad. 5. Tak.

ZAPYTANIE NR 4:

Część 2. Dostawa centralnego zasilacza awaryjnego z instalacją

Ad. F. Tak. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie.

ZAPYTANIE NR 5:

Ad. G. Tak. Zamawiający informuje, iż na realizację części nr 2 przedmiotowego postępowania zamierza przeznaczyć kwotę 49.200,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście).

Ad. H. Tak. Zamawiający dopuszcza komputery dowolnego producenta, spełniające wymagania minimalne określone w SIWZ. W zakresie wymagania dotyczącego portów audio intencją Zamawiającego jest zakup komputera wyposażonego m. in. w jeden łatwo dostępny port audio. W związku z powyższym, dla uniknięcia niejasności Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie

Ad. I. Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowej na Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego opisany w rozdziale 4.1.1. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE NR 6:

Ad. 1 . Nie.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Nie.

ZAPYTANIE NR 9:

Tak. Zamawiający uzna rozwiązanie zaproponowane w pytaniu jako spełniające wymagania.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w cz. 3 poz. 3.1 pkt 19. Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

   „19. Suma wymiarów szafy UPS (szer. + gł. + wys.) nie może przekraczać 2600 mm.”;

2) w cz. 4 poz. 4.1 ust. 19 lit. c  Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

 „c. Na panelu przednim lub bocznym co najmniej 1 port audio (dopuszcza się wspólny port słuchawkowo - mikrofonowy), na tylnym panelu co najmniej 1 port audio-out.”;

3) w § 6 w ust. 4 Załącznika nr 8.1 do SIWZ - wzór umowy dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

 „4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiającego. Uwagi i zalecenia, muszą zostać przekazane Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę,   że uwagi i zalecenia Zamawiającego stoją w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej, celami Projektu, bądź w istotny sposób wpływają na zwiększenie planowanych kosztów prac, bądź zostały przedstawione Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie z powodu zagrożenia wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zaleceń. Ostateczna ocena czy stwierdzenia Wykonawcy w przedmiocie zgłoszonych uwag i zaleceń są zasadne należy do Zamawiającego. Uwagi i zalecenia Zamawiającego nie stanowią interpretacji zapisów umowy bądź integralnych części umowy”.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa
z dniem 22 lipca 2020 r. o godzinie 10:00.

 

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:

- treść zapytania nr 1

- treść zapytania nr 2

- treść zapytania nr 3

- treść zapytania nr 4

- treść zapytania nr 5

- treść zapytania nr 6

- treść zapytania nr 9

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 lip 2020 13:58
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 15:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2020 07:17
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 211 razy