BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 7 i 8 DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz

Do Zamawiającego w dniu 3 lipca 2020 r. wpłynęły zapytania nr 7 i 8 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 7:

Ad. 1. Z uwagi na fakt, iż wszyscy pracownicy jednostki Zamawiającego będą użytkownikami Systemu, można przyjąć, że instruktaże obejmą 68 osób. Wymiar czasowy instruktaży musi być adekwatny do zakresu zadań realizowanych we wdrażanych rozwiązaniach przez każdego pracownika i powinien zostać oszacowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby każdy pracownik mógł po wdrożeniu sprawnie korzystać z Systemu. Ponieważ zakres obowiązków użytkowników poszczególnych modułów oprogramowania jest zbliżony w różnych urzędach samorządu szczebla gminnego, oszacowanie wymiaru czasowego instruktaży nie powinno stanowić problemu dla Wykonawcy posiadającego doświadczenie wymagane w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, żeby wskazał przyczynę nieprawidłowego działania przedmiotu umowy, jeżeli sam stwierdzi, że przyczyna leży poza elementami Systemu składającymi się na przedmiot umowy. Jest zatem wielce prawdopodobne, że już będzie ją znał. Przypomnieć należy, że funkcjonowanie Systemu zawsze należy rozpatrywać w kontekście wszystkich elementów jego działania i Wykonawca, jako specjalista w tej dziedzinie zawsze działa w kontekście całego środowiska informatycznego jednostki. Dlatego Zamawiający musi zapewnić sobie mechanizmy korzystania z wiedzy Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy, ale także w zakresie elementów (np. infrastruktury Zamawiającego), które przedmiot umowy bezpośrednio wykorzystuje do prawidłowego działania. SIWZ, właśnie poprzez wzór umowy będący jej integralną częścią, nakłada na Wykonawcę również kwestionowane w pytaniu obowiązki.

Ad. 3. Zamawiający w § 13 ust. 1 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 nie określa, czy Wykonawca obowiązany jest do udzielenia licencji wyłącznych czy niewyłącznych, zatem pozostawia Wykonawcom dowolność w tym zakresie.

Ad. 4. Zamawiający w § 15 ust. 1 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 nie określa, czy Wykonawca obowiązany jest do udzielenia licencji wyłącznych czy niewyłącznych, zatem pozostawia Wykonawcom dowolność w tym zakresie.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego kara nie jest rażąco wygórowana w stosunku do rodzaju i kategorii naruszenia.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego kara nie jest rażąco wygórowana w stosunku do rodzaju i kategorii naruszenia.

Ad. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego kara nie jest rażąco wygórowana w stosunku do rodzaju i kategorii naruszenia.

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego kara nie jest rażąco wygórowana w stosunku do rodzaju i kategorii naruszenia.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego kara nie jest rażąco wygórowana w stosunku do rodzaju kategorii naruszenia.

Ad. 10. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego kara nie jest rażąco wygórowana w stosunku do rodzaju i kategorii naruszenia.

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

Ad. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający nie wprowadza limitu kar umownych.

Ad. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 15. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 4 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Musi powiadomić w ciągu 24 godz.

Ad. 16. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do Umowy stanowiącego załącznik do Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ad. 1. Audyt zerowy ma dotyczyć funkcjonowania jednostki po dostawie sprzętu i wdrożeniu oprogramowania wchodzącego w skład Systemu.

Ad. 2. Załącznik nr 1 do SIWZ  nie zawiera wymagania przytoczonego w pytaniu , ani w sekcji „Ogólne wymogi realizacji przedmiotu zamówienia”. Pytanie nie dotyczy postępowania.

Ad. 3. W ramach zamówienia wymagane będzie przeniesienie danych ze strony http://www.pisz.pl/ w zakresie uzgodnionym na etapie realizacji umowy.

Ad. 4. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez usunięcie zapisu ust. 24 rozdziału 2.12.

Ad. 5. Portal musi uwzględniać funkcjonalność umożliwiającą publikowanie transkrypcji i napisów do materiałów audio-wideo, jednak aktualnie Zamawiający - poza nagraniami sesji Rady Miejskiej nie posiada materiałów audio-wideo do publikacji. Nagrania z sesji rady miejskiej są protokołowane pisemnie i protokoły zostaną przekazane Wykonawcy do publikacji.

Ad. 6. Nowy serwis ma składać się zarówno z treści przenoszonych, jak i nowych, przy czym zostaną one wskazane na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający nie zamierza przenosić wszystkich treści z dotychczasowej strony – przykładowo, treści o charakterze archiwalnym będą przenoszone tylko częściowo. Zaprojektowanie docelowej struktury serwisu będzie zadaniem Wykonawcy. Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnych danych liczbowych, o które występuje wykonawca. Serwis www po modernizacji będzie zawierał podobną ilość danych jak obecnie funkcjonująca strona internetowa Urzędu. Zdaniem Zamawiającego są to informacje w zupełności wystarczające dla wyceny usługi przez podmiot profesjonalny, posiadający doświadczenie w projektowaniu i realizacji stron internetowych.

Ad. 7. Wymóg wysokiej dostępności realizowany jest poprzez spełnienie warunków umowy dotyczących obsługi gwarancyjnej – zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 8.1 do SIWZ.

Ad. 8. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Ad. 9. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

 

ZAPYTANIE NR 8:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający nie wprowadza limitu kar umownych.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający nie wprowadza limitu kar umownych ani ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej.

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Dotyczy to m.in. kar umownych przywołanych w pytaniu. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

Ad. 4. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający wymaga rękojmi na całość przedmiotu umowy.

Ad. 6 - 7. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający wymaga objęcia gwarancją całości przedmiotu umowy. Uprawnienia Wykonawcy (w tym w odniesieniu do świadczeń gwarancyjnych) wynikają z zawieranych przez niego umów z Podwykonawcami, dostawcami itp., w których treść Zamawiający nie ingeruje. To rolą Wykonawcy jest takie ułożenie stosunków z tymi podmiotami, aby zapewnić świadczenie gwarancji na zasadach opisanych w umowie z Zamawiającym.

Ad. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie. Zamawiający jest zainteresowany terminową realizacją projektu, a tym samym zamówienia, zatem kluczowe dla Zamawiającego jest sprawne przeprowadzenie  procedur odbiorowych. Zamawiający nie dopuszcza i nie uwzględni w tych procedurach tzw. odbioru milczącego.

Ad. 9. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 10. Intencją Zamawiającego w zakresie opisanym w pytaniu jest umożliwienie korzystania z części publicznej Systemu, w szczególności z e-usług interesantom Urzędu. Wykonawca musi tak zaprojektować System i tak dobrać sposób licencjonowania Oprogramowania, żeby interesanci mogli korzystać z przeznaczonych dla nich części Systemu w zgodzie z prawem własności intelektualnej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na rozszerzenie licencji na Oprogramowanie wchodzące w skład Systemu.

Ad. 11. W przypadku sprzętu Wykonawca chcąc zaoferować w niniejszym postępowaniu licencje Oprogramowania Wspomagającego ma brać pod uwagę specyfikację dostarczonych urządzeń i ich ilość.

Ad. 12. Intencją postanowienia §13 ust. 7 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 jest wykluczenie sytuacji, w której trwanie licencji jest warunkowane korzystaniem z dodatkowych usług. Zwrot „w szczególności” nie  poprzedza zamkniętego katalogu, lecz miał na celu wskazanie typowych sytuacji występujących na rynku, których Zamawiający chce uniknąć.

Zakres ewentualnych świadczeń dodatkowych w przypadku Oprogramowania Wspomagającego powinien zostać dobrany we własnym zakresie przez Wykonawcę tak, aby był on w stanie świadczyć opiekę gwarancyjną na zasadach opisanych w umowie.

Ad. 13. Uprawnienia Wykonawcy wynikają z zawieranych przez niego umów z Podwykonawcami, dostawcami itp., w których treść Zamawiający nie ingeruje. To rolą Wykonawcy jest takie ułożenie stosunków z właścicielami praw do poszczególnych utworów, aby zagwarantować Wykonawcy, że nie będą oni wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

Ad. 14. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 15. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 16. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie, poprzez usunięcie zapisu ust. 10. w § 16.

Ad. 17. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 18. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 19. Jednokrotność przetwarzania należy rozumieć jako przetwarzanie danych do czasu protokolarnego odbioru umowy.

Ad. 20. Nie.

Ad. 21. Nie.

Ad. 22. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do Umowy stanowiącego załącznik do Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 23. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1 w tym zakresie.

Ad. 24. Przez sformułowanie „nieodpłatnie” Zamawiający rozumie „bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego opłat innych niż wynagrodzenie określone w umowie”, czyli Wykonawca będzie świadczył te usługi w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) w rozdziale 2.1 ust. 24 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez usunięcie zapisu powyższego ust.;

2) w rozdziale 2.1 ust. 73 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

      „73. Wykonawca przeprowadzi instruktaż z obsługi portalu (w tym systemu CMS) dla administratorów portalu w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Instruktaż przeprowadzany

          zdalnie nie może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, w szczególności nie może on być zobowiązany do nabywania dodatkowych usług, licencji na oprogramowanie itd.”;

3) w rozdziale 2.1 ust. 74 Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

      „74. Zamawiający do czasu akceptacji projektu graficznego, może zgłaszać zmiany do projektu graficznego, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić ”;

4) w § 2 pkt 6 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

     „6) Oprogramowanie Wspomagające — wszelkie programy komputerowe w postaci kodu wynikowego, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, a na które Wykonawca na podstawie umowy udziela

      Zamawiającemu licencji lub sublicencji lub też zapewni ich udzielenie przez producenta/właściciela majątkowych praw autorskich oraz powiązane z nimi nośniki, dokumentacje, instrukcje i aktualizacje tychże programów komputerowych, 

       niezbędne do działania Systemu, w tym systemy operacyjne i oprogramowanie bazodanowe oraz sterowniki;”;

5) w § 13 ust. 1 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

      „1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego udzieli Zamawiającemu licencji lub sublicencji lub zapewni udzielenie licencji/sublicencji w modelu pośredniczym przez producenta/właściciela praw

       majątkowych autorskich lub też w inny sposób upoważni Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy.”;

6) w § 15 ust. 1 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

      „1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wymaganiami niezbędnymi do poprawnego działania Systemu oraz udzielić licencji

      lub sublicencji lub zapewnić ich udzielenie w modelu pośredniczym przez producenta/właściciela majątkowych praw autorskich na poniższych warunkach.”;

7) w § 16 ust. 3 i 4 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, które otrzymują brzmienie:

      „3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Dedykowanej, stworzonej w wyniku wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

       Przeniesienie praw obejmuje następujące pola eksploatacji:

          1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji Dedykowanej w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką 

            zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, BR, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

         2) wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Dokumentacji Dedykowanej,
         3) obrót Dokumentacją Dedykowaną, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Dokumentacji Dedykowanej, a także rozpowszechnianie Dokumentacji Dedykowanej w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie,

              wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

        4.Wykonawca przenosi z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego na rzecz Zamawiającego:

         1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji Dedykowanej (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na

             polach eksploatacji wskazanych powyżej,
         2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja Dedykowana (lub jej poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu”;

8) w § 16 ust. 5 i 6 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, które otrzymują brzmienie:

       „5. W przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy dostarczy lub stworzy inne Utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niż opisane w

          poprzednich ustępach, w tym instrukcje, opisy i inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub materiały graficzne, Wykonawca udzieli na te Utwory licencji obejmującej ich trwałe

        lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania tych

       Utworów, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, BR, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku

       pamięci. Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji Utworów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

  1. Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego:

          1) do udzielenia licencji na Utwory, o których mowa w ust. 5 na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5,

          2) przenieść własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.”;

9) w § 16 ust. 10 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, poprzez usunięcie zapisu ust. 10;

10) w § 19 ust. 3 Załącznika nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

       „3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za niedochowanie czasu naprawy wskazanego w § 11 ust. 5 umowy:

            1) w odniesieniu do Awarii – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień roboczy zwłoki;

            2) w odniesieniu do Błędu – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień roboczy zwłoki;

            3) w odniesieniu do Wady – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień roboczy zwłoki.”;

11) w § 5 ust. 6 Załącznika nr 4 do Umowy stanowiącego Załącznik nr 8.1 do SIWZ – wzór umowy nr 8.1 do SIWZ - wzór umowy dla części nr 1, który otrzymuje brzmienie:

      „6. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli, audytów oraz inspekcji w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania powierzonych mu danych osobowych zgodnie z normami prawa powszechnie

       obowiązującego, postanowieniami umowy oraz wydanymi instrukcjami i poleceniami o charakterze wiążącym. Zamawiający kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o planowanej

       kontroli. Kontrola odbywa się w godzinach pracy Wykonawcy, a informacja o planowanej kontroli przekazywana jest z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Podczas realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiający zobowiązany będzie do

       poszanowania i stosowania się do polityki i regulaminów obowiązujących u Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przez czas nieokreślony wszelkich informacji stanowiących tajemnicę

      przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz innych informacji poufnych go dotyczących, w których posiadanie wejdzie Zamawiający w związku z przeprowadzoną kontrolą.”.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 22 lipca 2020 r. o godzinie 10:00.

Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- treść zapytania nr 7

- treść zapytania nr 8

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lip 2020 14:49
Data opublikowania: środa, 15 lip 2020 15:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2020 07:17
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 248 razy