BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1) w § 8 ust. 3 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3. Protokół wykonania usługi wraz z wykazami, o których mowa w ust. 2 oraz sprawozdania miesięczne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Ich akceptacja przez Zamawiającego będzie podstawą płatności dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. dokumentów za grudzień 2020 r. do dnia 15 stycznia 2021 r.”.

2) w § 8 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze przed przekazaniem do instalacji lub recyklingu i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. dokumentów za miesiąc grudzień 2020 r. do dnia 15 stycznia 2021 r.”.

3) w § 8 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, dodano ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania tj. przekazania do recyklera wszystkich odebranych odpadów komunalnych w ramach świadczenia usług objętych niniejszą umową do dnia 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem odebranych odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.”.

4) w § 15 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Łączna wartość faktur nie może przekroczyć kwoty określonej § 14 ust. 4.”.

5)  w § 18 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej, o której mowa w § 14 ust. 4 w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w kwocie …………………… zł (słownie złotych: …………………………………), w formie: ……………………………… .”.

6) w § 22 ust. 9 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymują brzmienie:

„9. Wykonawca zapłaci kary pieniężne w przypadku nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów do wykazanych w § 2 ust. 1 i 2 instalacji, zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach za pierwszy ujawniony przypadek.”.

7) w § 22 ust. 15 Załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymują brzmienie:

„22. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) z dowolnej należności Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej naliczenia przez Zamawiającego i winna zostać uiszczona na jego rzecz w terminie 7 dni od jej naliczenia i poinformowania o tym Wykonawcy. Nieuiszczenie kary umownej w terminie  skutkuje naliczeniem odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.”.

Zmiana treści SIWZ nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert, który został wyznaczony na dzień 29 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

 

Niniejsza zmiana służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą zmianą w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część SIWZ na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.

 

Załącznik:

- Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy - ZMIENIONY

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 lip 2020 11:32
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2020 13:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lip 2020 07:24
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 144 razy