BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. mieszk. ul. Dworcowa)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Dworcowa 11B/1
2. Numer działki – 193/2,
3. Numer KW – OL1P/ 00016261/6,
4. Powierzchnia nieruchomości – 271 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 1 o pow. użytkowej 47,80 m2, składający się z  kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i wc, usytuowany na parterze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 11B, położonego w Piszu przy ul. Dworcowej.
Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy piwnica oznaczona nr 1 o powierzchni 2,73 m2.
Budynek składa się z 20 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 1365,60 m2
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 193/2 o powierzchni  271 m2 wynoszący 4780/136560.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 193/2 o pow.
271 m2 wynoszącym 4780/136560 -  104.300,00 zł (słownie zł: sto cztery tysiące  trzysta 00/100) 
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.215,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy dwieście piętnaście 00/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. 
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  13 sierpnia 2020 r.
do dnia 3 września 2020 r.

Data powstania: środa, 12 sie 2020 13:39
Data opublikowania: środa, 12 sie 2020 14:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 150 razy