BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Pisz 2)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,
Nr działki – 4/27
Powierzchnia działki – 2596 m2
Numer KW – OL1P/00019562/7
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, przez teren działki przebiega napowietrzna linia kablowa niskiego napięcia. 
Cena nieruchomości – 192 500 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/577/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z PN. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym.
8. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem  D9MN- zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 września 2020 r. do dnia 23 września 2020 r.

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 12:14
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2020 09:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 221 razy