BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm,), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 września 2020 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

- nr 1686N Karwik – droga krajowa nr 63 (Jeglin);

- nr 1670N droga krajowa nr 58 – Rybitwy – droga krajowa nr 58 (Kaliszki);

- nr 1656N droga powiatowa nr 1648N (Wielki Las) – Pogobie Średnie – droga powiatowa nr 1522N (Pisz);

- nr 1658N Pogobie Średnie – droga krajowa nr 63 – Turowo – droga powiatowa nr 1660N (Zawady);

- nr 1773N  droga wojewódzka nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica – droga powiatowa nr 1522N (Karpa);

- nr 4640N ul. Wojska Polskiego w Piszu;

- nr 4616N ul. Jagodna w Piszu;

- nr 4628N ul.Dworcowa w Piszu.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z  2020r. poz. 55 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 15.09.2020 r.  do dnia 14.10.2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2020 11:47
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 09:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 07:51
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 50 razy