BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.)


I. Położenie nieruchomości – obręb Zdory, gmina Pisz,
Numer działki –  121/3,
Numer KW – OL1P/00003599/0,
Powierzchnia nieruchomości –  4m²,
II. Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie, gmina Pisz,
Numer działki –  100/4,
Numer KW – OL1P/00013177/9
Powierzchnia nieruchomości –  4m²,
III. Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki –  125/6,
Numer KW – OL1P/00003593/8,
Powierzchnia nieruchomości –  5m²,


Opis nieruchomości – tereny przeznaczone do użytkowania pod urządzeniami telekomunikacyjnymi RŁA,
Roczna wysokość czynszu za w/w nieruchomości – 700 zł + 23% VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 


1. Nieruchomości objęta niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomości położone w obrębach Zdory i Pogobie Średnie położone są na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położone są na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Nieruchomość położona w obrębie Kwik zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. stanowi teren istniejącej zabudowy usługowej (pensjonaty, turystyka). 
3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 września 2020 r. do dnia 9 października 2020 r.

Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 08:09
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 14:08
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 47 razy