BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 112/9,
Numer KW – OL1P/00013689/1,
Powierzchnia nieruchomości – 143 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cele składowe oraz pod budynkiem gospodarczym o pow. 25 m2,                                                                                               Roczna wysokość czynszu – 318,00 zł + 23% VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 36.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.09.2020r. do dnia 09.10.2020r.

 

Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 09:57
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 paź 2020 07:28
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 67 razy