BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,
Numer działki – 433/22,
Powierzchnia nieruchomości – 9 m2,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Opis nieruchomości - działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 433/6,
Cena nieruchomości – 2 190 zł + 23% podatku VAT. 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/224/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W Dziale III księgi wieczystej OL1P/00012877/9 wpisane jest następujące ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: 
- służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu na ul. Gizewiusza. 
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
6. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2AUC- teren usług ogólnomiejskich. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  t.j. od dnia 28 września 2020 r. do dnia 19 października 2020 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 29 wrz 2020 13:08
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 12:53
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 72 razy