BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę podłogowych płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych dla Urzędu Miejskiego w Piszu
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę podłogowych płytek ceramicznych oraz materiałów budowlanych dla Urzędu Miejskiego w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień publicznych CPV 2432220-2, 24344000-7,24340000-9, 28811000-0, 26261000-5

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 8 marca 2005r do 31 maja 2005r

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa podłogowych płytek ceramicznych o wym. 300mmx300mmx8mm – w ilości 286m2, płytek ceramicznych o wym., o wym. 400mmx400mmx8mm – w ilości 101m2, płytek ceramicznych o wym. 250mmx350mm- w ilości 40m2. płytek ceramicznych o wym 350x350mm – w ilości 11m2 oraz materiałów budowlanych; klej do płytek – 3300kg, spoiwa do płytek 350 kg, farba emulsja – 300dm3, gładź szpachlowa – 400 kg, gips szpachlowy – 1700kg, unigrund – 50 dm3, goldband – 300kg dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
Cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 w terminie do dnia 28.02.2005r do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Jarosław Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Piszu tel 087 42 41 209
Monika Stypułkowska – podinspektor w Urzędzie Miejskim w Piszu tel. 087 42 41 210


Data powstania: piątek, 11 lut 2005 16:23
Data opublikowania: piątek, 11 lut 2005 16:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lut 2005 15:55
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy