BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o przetargu

przetarg na dzierżawę terenu przy Al. Piłsudskiego (część północna)

Burmistrz Pisza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości: Pisz, Al. Piłsudskiego
- Numery działek: część działki nr 490/13 i część działki nr 503/13 – zwana „częścią
północną”
- Numer KW: 13024
- Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia ogółem: 3.700 m2
- Okres dzierżawy: 10 lat

1. Przetarg odbędzie w dniu 30 marca 2005 r. o godzinie 12.00 w sali nr 59 (II piętro) w
budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość nie zabudowana, przeznaczona do wydzierżawienia
w granicach określonych na załączniku graficznym.
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi teren zieleni nieuporządkowanej ze wskazaniem na dokonanie radykalnej zmiany zagospodarowania, tworzącej nowy układ przestrzenny.
3. Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Zagospodarowanie nieruchomości polega na modernizacji parkingu, budowie obiektu gastronomicznego oraz obiektów małej architektury, zadaszonych wiat z ewentualnymi pomieszczeniami służącymi obsłudze parkingu, oświetleniu terenu, urządzeniu zieleni i ciągów pieszych, spacerowych.
Obszar planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Posiada dostęp do drogi publicznej, Al. Piłsudskiego.
4. Wymagane warunki zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie pawilonu
gastronomicznego:
- lokalizacja obiektu na terenie działki nr 490/13 z zapewnieniem swobodnego
przejścia wzdłuż brzegu rzeki Pisy o szerokości co najmniej 3 m
- opis obiektu: budynek wolnostojący, parterowy, z dachem stromym wielospadowym o kącie nachylenia od 35 do 40 stopni, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, o powierzchni użytkowej 200-350 m2 + ogródki konsumpcyjne
- w budynku dopuszcza się pomieszczenia sanitarne i socjalne dla obsługi projektowanego do modernizacji parkingu
- powierzchnia zabudowy: 14% do 20% powierzchni terenu
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym
- wykończenie elewacji przy zastosowaniu materiałów tradycyjnych: cegła, drewno, kamień.
Teren inwestycji położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, w związku z czym w przypadku wykonywania wykopów głębokich należy uzyskać zgodę Kierownika Delegatury w Ełku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Pozostałe warunki dotyczące zagospodarowania terenu są szczegółowo określone w decyzji o warunkach zabudowy znajdującej się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 57 Urzędu Miejskiego w Piszu.

5. Projekt techniczny należy opracować i przedstawić do zaopiniowania Burmistrzowi Pisza
zgodnie z koncepcją architektoniczną sporządzoną i udostępnioną przez Urząd Miejski w
Piszu.
6. Terminy zagospodarowania nieruchomości:
1) opracowanie i uzgodnienie z Wydzierżawiającym projektu technicznego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowę do dnia 30 maja 2005 r.
2) modernizacja parkingu, urządzenie zieleni, oświetlenie terenu, urządzenie ciągów
pieszych, spacerowych, budowa obiektów małej architektury, zadaszonych wiat
do dnia 15 września 2005 r.
3) budowa pawilonu gastronomicznego do dnia 30 kwietnia 2006 r.

Niedotrzymanie terminów wykonania inwestycji będzie skutkować rozwiązaniem umowy i odebraniem terenu bez zwrotu poniesionych przez dzierżawcę nakładów.
7. Cena wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę terenu wynosi 5.000 PLN + 22%
VAT
8. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
9. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
PKO BP S.A. O/Pisz.
10. Wadium w wysokości 1.000 PLN należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu nr 78 1020 4753 0000 0802 0006 0715 PKO BP S.A. O/Pisz najpóźniej do dnia 23 marca 2005 r.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2005 15:59
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lut 2005 16:02
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2005 14:11
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1172 razy