BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie

Sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Piszu przy ul. Rybackiej nr 2/2.
Pisz, dnia 03 marca 2005 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza II publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości : Pisz ul.Rybacka nr 2/2
Numer działki : 414/13
Powierzchnia działki : 339 m2
Numer księgi wieczystej: 25772
Opis nieruchomości :lokal użytkowy nr 2, o powierzchni użytkowej 116,25m2 ,
składający się z pięciu pomieszczeń biurowych , trzech korytarzy ,magazynu , łazienki
usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu
przy ul. Rybackiej nr 2 .

Cena wywoławcza nieruchomości - 227.000,-zł. (brutto)
( słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy ),
(wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem wynoszącym 116,25/419,05
w działce gruntu oznaczonej nr 414/13 o pow. 339m2 w wysokości 16.978,-zł. )

Wysokość wadium - 45.000,-zł.


1.Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2005 r. o godz. 11. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej
do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr
54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Powyższa nieruchomość stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową z funkcją usługową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego .
6.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
7.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
9.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2005 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie.
Data powstania: czwartek, 3 mar 2005 15:16
Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2005 18:21
Data przejścia do archiwum: niedziela, 10 kwi 2005 11:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1322 razy