BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działek o numerach geodezyjnych: 418, 420/7, 419/2, 403/10, 420/16, 420/9, 420/11, położonych w Piszu przy ul. 1 Maja

Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działek o numerach geodezyjnych: 418, 420/7, 419/2, 403/10, 420/16, 420/9, 420/11, położonych w Piszu przy ul. 1 Maja zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74222100-2
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania umowy do 29.04.2005r
Przedmiotem zamówienia jest projekt architektoniczno – budowlany uwzględniający:
rozbiórkę obiektów na działkach nr 418, 419/2, 420/7, 403/10, 420/16, 420/9, 420/11,
częściową rozbiórkę budynku na działce nr 420/7.
modernizację ściany frontowej istniejącego budynku i jego rozbudowę na działce nr 420/7. Wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne i poddasze usługowe. Linia zabudowy – istniejąca – około 3,5 m od krawędzi jezdni ul. 1 Maja. Zabudowa - handlowo – usługowa.
linię zabudowy i zagospodarowania terenu na działce nr 418 - wyznacza się w odległości 9,00 m od granicy działki nr 415. Pas terenu o szerokości 3,00 m od działki nr 415 należy zagospodarować zielenią.
zabudowę na pozostałym terenie: dwukondygnacyjną,
dachy budynków projektowanych; dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych w granicach 40o – 45o, dachy kryte dachówką ceramiczną.
zabudowę - handlowo – usługową.
Dodatkowo należy uwzględnić:
zaprojektowanie zagospodarowania, na działkach przewidzianych pod inwestycję, wokół zabudowy ciągami komunikacji pieszej i jezdnej. W zagospodarowaniu terenu przewidzieć miejsca postojowe, placyki gospodarcze, małą architekturę, zieleń oraz miejsca na pojemniki na śmieci.
wjazd na teren posesji w miejscu istniejącym od strony ul. 1 Maja.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 01.04.2005r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2005r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 59.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, jedną osobą posiadającą uprawnienia architektoniczne, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe z branży elektrycznej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe z branży sanitarnej oraz dostarczenie odpowiednio kopii w/w uprawnień, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2005 14:41
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2005 15:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2005 11:32
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1316 razy