BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

przetarg nieograniczony na remont korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu
Gmina Pisz ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na remont korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 45262321-7, 45430000-0, 45442100-8
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od dnia podpisania umowy do 31 maja 2005r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarzy i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Piszu. Prace obejmują:
1)cyklinowanie posadzek, - 121,29 m2 ;
2)trzykrotne lakierowanie posadzek - 133,17 m2;
3) rozbiórkę konstrukcji z cegły – 3,77 m2;
4)dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną – 441,76 m2;
5)wyrównanie posadzki na korytarzach z zaprawy cementowej -379,80 m2;
6)ułożenie posadzki z płytek ceramicznych (powierzonych) wraz z deską dębową na korytarzach metoda kombinowaną – 379,80 m2 zgodnie ze szkicem;
7)wykonanie cokołu z listwy dębowej – 307 m2;
8)ułożenie rozet – 2 szt o wym. 120cmx120cm,180cmx180cm;
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
Cena ( koszt) – 90%
Okres gwarancji liczony w miesiącach - 10%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza – 20,00zł.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 w terminie do dnia 01.04 .2005r do godz. 1100

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2005r o godz. 1120 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane, jak również złożenie oświadczenia określonego w art. 22 ust. 1 ustawy i dołączenie kopii uprawnień.
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w art. 22 ust. 1 ustawy
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jarosław Andrzej Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego tel 087 42 41 209
Grzegorz Witkowski – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju tel. 424 12 40
Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2005 16:14
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2005 16:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2005 11:33
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1307 razy