BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 20/05 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 został uzgodniony z zakładową organizacją związkową w dniu 25.02.2005r.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 2/97 Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu z dnia 12 maja 1997r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zmienione Zarządzeniem Nr 3 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 11 marca 1999r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego świadczeń socjalnych oraz zarządzeniem Nr 38/03 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 3.
Postanowienia niniejszego regulaminu powinny zostać podane do wiadomości wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z funduszu
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2005r.
Załącznik do
Zarządzenia Nr 20/05
Burmistrza Pisza
z dnia 01 marca 2005r.

REGULAMIN
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

I. Przepisy wstępne
§ 1.
Zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwanym dalej „Funduszem” określają następujące przepisy:
1) ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz.335, z późn. zm.)
2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.)
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz.l68,z późn. zm.)
4)obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem 20 lutego danego roku
§ 2.
1.Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisów dodatkowych zwiększających odpis podstawowy.
2. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały dopłat wówczas gdy się o nie ubiegały, nie mogą domagać się jakichkolwiek ekwiwalentów z tego tytułu.
§ 3.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Urzędu Miejskiego w Piszu oraz zasady i warunki korzystania z ulgowych usług i świadczeń finansowych z Funduszu przez osoby uprawnione.
§ 4.
Środki funduszu mogą być zwiększone poprzez:
1) darowizny osób fizycznych oraz prawnych,
2) odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,
3) odsetki od środków funduszu,
4) inne środki określone w odrębnych przepisach.
§ 5.
Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
§ 6.
Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU
§ 7.
Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:
1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Piszu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych,
2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
3) pracownicy młodociani, z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
4) emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę o pracę z zakładem pracy, w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pod warunkiem, że po rozwiązaniu stosunku pracy z wyżej wymienionych przyczyn nie podjęli zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1, 2, 3, zwanych „uprawnionymi”.
§ 8.
Członkami rodzin, o których mowa w § 7 pkt 5 są:
1) współmałżonkowie,
2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole-do ukończenia 25 lat,
3) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu i pobierają z tego tytułu rentę rodzinną.

III. PODZIAŁ FUNDUSZU
§ 9.
1. Fundusz dzieli się na część przeznaczoną na działalność socjalną oraz część przeznaczoną na pomoc mieszkaniową.
2. Propozycje podziału Funduszu przygotowuje pracownik prowadzący sprawy socjalne. Propozycje te Burmistrz Pisza zwany dalej pracodawcą przedstawia Komisji Socjalnej.
3. W terminie do 31 stycznia pracodawca i Komisja Socjalna przyjmują tymczasowy plan podziału środków Funduszu.
4. Jeżeli w sprawach i terminach wymienionych w ust. 1-3, Komisja Socjalna i pracodawca nie uzgodnią wspólnego stanowiska, pracodawca przyjmuje plan podziału środków Funduszu jednostronnie, uwzględniając te propozycje, co do których zajęto uzgodnione wspólnie stanowisko.
5. Corocznie w terminie do dnia 31 marca pracodawca uzgadnia z Komisją Socjalną podział środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, ujęte w rocznym planie działalności socjalnej.
6. Zmiany w rocznym planie, o którym mowa w ust. 5 mogą być dokonywane w takim samym trybie, w jakim został zatwierdzony.

§ 10.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1) pomoc socjalną nie mniej niż 53% całości środków Funduszu,
2) cele mieszkaniowe nie więcej niż 47% całości środków Funduszu.

IV. ZASADY PRZEZNACZANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
§ 11
Środki Funduszu przeznacza się na:
1) dofinansowanie krajowych zorganizowanych: wczasów leczniczych, profilaktyczno-leczniczych, sanatoriów, zakupionych przez pracodawcę lub indywidualnie przez osoby uprawnione,
2) dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( tzw. wczasy pod gruszą),
3) dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie: wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych,
4) dofinansowanie krajowych wycieczek organizowanych przez pracodawcę lub osobę działającą w imieniu pracodawcy,
5) zapomogi pieniężne bezzwrotne dla osób uprawnionych udzielane w wypadkach losowych oraz w trudnej sytuacji materialnej,
6) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, rozrywkowe, kulturalne, sportowe,
7) finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej,
8) finansowanie zakupu drobnych upominków dla: pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych
9) zakup bonów towarowych,
10) dofinansowanie imprez integracyjnych dla pracowników, organizowanych przez pracodawcę,
11) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.
§ 12
1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez pracodawcę, po uzgodnieniu z Komisją Socjalną.
2. Zmiany w rocznym planie dochodów i wydatków Funduszu mogą być dokonywane w takim samym trybie, w jakim nastąpiło jego zatwierdzenie.

IV. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNDUSZU
§ 13
1. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu, dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej.
2. Koszty wszystkich usług i świadczeń wymienionych w § 11 mogą być pokryte z Funduszu, jeżeli są świadczone na terenie kraju.
3. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym:
a) o rażąco niskich dochodach na członka rodziny,
b) samotnie wychowującym dzieci,
c) dotkniętym zdarzeniami losowymi.
4. Podstawę do obliczenia ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za okres ostatniego roku kalendarzowego, przed dniem złożenia wniosku.
5. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oblicza się dzieląc łączny dochód gospodarstwa domowego z okresu jednego roku przez 12, a następnie dzieląc tak otrzymaną kwotę przez ilość członków gospodarstwa domowego.
6. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zamieszkujących wspólnie małżonków i zstępnych..
§ 14
Dofinansowanie do wypoczynku ograniczone jest wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel, w rocznym planie finansowym Funduszu i liczbą wniosków o dofinansowanie, złożonych w danym roku.
§ 15
Prawo do pierwszej dopłaty do wypoczynku, o którym mowa w § 11 pkt 1, 2, 3, nabywa pracownik i członkowie jego rodziny wymienieni w § 8 pkt 2, po przepracowaniu jednego roku w Urzędzie Miejskim w Piszu. Za graniczną datę, dla ustalenia roku pracy przyjmuje się zatrudnienie na dzień 31 maja poprzedniego roku.
§ 16
1. Dopłata do wypoczynku, o którym mowa w § 11 pkt 1 i 3, przyznawana jest uprawnionym wymienionym w § 7 pkt 1 oraz członkom ich rodzin określonym w § 8 pkt 2, na ich wniosek złożony w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia zorganizowanego wypoczynku.
2. Dopłata do wypoczynku, o którym mowa w § 11 pkt 1 i 3 może nastąpić po przedstawieniu oryginałów dowodu wpłaty wystawionych przez organizatora wypoczynku oraz złożenia oświadczenia przez osobę uprawnioną o wysokości średnich miesięcznych dochodów na jednego członka gospodarstwa domowego za okres ostatniego roku kalendarzowego, przed dniem złożenia wniosku, według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 17
1. Z dopłat do wypoczynku określonego w § 11 pkt 3 korzystają dzieci pracowników wymienionych w § 7 pkt 1 spełniające warunek ukończenia 3 lat (do dnia 31 maja roku, w którym przysługuje dofinansowanie do wypoczynku) oraz uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że nie osiągają własnych dochodów ze stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, z wyłączeniem pobierania alimentów oraz renty rodzinnej.
2. Uprawnieni pracownicy, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci powyżej 16 roku życia, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia stwierdzającego fakt pobierania nauki przez dziecko oraz obowiązują ich zasady wymienione w § 13, 14, 15, 16 a także obowiązani są do złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 18
1. Dopłata do wypoczynku określonego w § 11 pkt 2 może być przyznana wszystkim uprawnionym z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach wychowawczych oraz współmałżonków.
2. Warunkiem dofinansowania do wypoczynku określonego w § 11 pkt 2 dla uprawnionych pracowników jest udzielenie urlopu na okres obejmujący co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu.
3. Wysokość dofinansowania do wypoczynku określonego w § 11 pkt 2 dla emerytów i rencistów wynosi połowę kwoty dofinansowania przysługującego osobom , o których mowa w § 7 pkt 1
4. Wszystkich uprawnionych ubiegających się o dofinansowanie do wypoczynku obowiązują zasady wymienione w § 13,14 ,15, 16 i złożenie wniosku którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 19
Corocznie, w terminie do dnia 31 marca pracodawca wraz z Komisją Socjalną ustala tabelę dofinansowania do form wypoczynku określonych w § 11 pkt 1, 2, 3.
§ 20
1. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej osoby uprawnionej, pracodawca może przyznać bezzwrotną zapomogę.
2. Wniosek o przyznanie zapomogi może składać osoba uprawniona lub pracownicy Urzędu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uprawdopodobniające ciężką sytuację materialną lub losową oraz oświadczenie o dochodach, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.
3. Wstępnej oceny wniosku dokonuje Komisja Socjalna, ostateczną decyzję podejmuje pracodawca.
4. W przypadku odmownego załatwienia wniosku, istnieje możliwość ponownego jego rozpoznania przy udziale osoby zainteresowanej.
5. Wysokość przyznania zapomogi rozpatrywana jest każdorazowo indywidualnie i uzależniona jest od posiadanych środków Funduszu.
6. Uprawniony, ubiegający się o bezzwrotną zapomogę obowiązany jest złożyć wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
§ 21
1. W przypadku organizowania wycieczek przez pracodawcę, pracodawca z Komisją Socjalną ustala każdorazowo kwotę dofinansowania z Funduszu do wycieczki. Stosuje się tu odpowiednio zasady określone w § 13, 14, 15.
2. Z dofinansowania do wycieczki organizowanej przez pracodawcę może korzystać co roku każdy pracownik oraz jego współmałżonek, z wyłączeniem pracowników na urlopach wychowawczych, niezależnie od dofinansowania w danym roku do jednej z form wypoczynku określonej w § 11 pkt 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu.
3. Z biletów wstępu zakupionych na imprezy artystyczne, rozrywkowe, kulturalne mogą korzystać tylko uprawnieni wymienieni w § 7 pkt 1 i członkowie ich rodzin.
4. Z działalności sportowo-rekreacyjnej finansowanej ze środków Funduszu mogą korzystać tylko uprawnieni wymienieni w § 7 pkt 1 i członkowie ich rodzin.
§ 22
1. Finansowanie drobnych upominków dla: pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę oraz dla dzieci z okazji Nowego Roku, uzależnione jest od wielkości przeznaczonych na ten cel środków Funduszu na dany rok. Wartość upominków ustala corocznie pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.
2. Z zakupu upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Nowego Roku oraz Świąt Wielkanocnych mogą korzystać dzieci osób uprawnionych oraz po zmarłych pracownikach, mające nie ukończone 16 lat, z wyłączeniem dzieci pracowników, którzy mają zawartą umowę o pracę na okres próbny i czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§ 23
1. Z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, w miarę posiadanych środków Funduszu mogą być przyznane uprawnionym wymienionym w § 7 pkt 1, 2, 3 oraz wymienionym w § 8 pkt 3, bony towarowe.
2. Każdorazowo zasady przyznawania i wartość bonów towarowych uzgadniane są przez pracodawcę z Komisją Socjalną .
3. W przypadku braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie, o której mowa w ust. 2, pracodawca ustala zasady przyznawania bonów towarowych.
§ 24
1. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:
1) zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania pod budowę budynku mieszkalnego,
2) kupno, budowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego,
3) uzupełnienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
4) zakup prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
5) adaptację strychu, suszarni albo innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe,
6) remont lub modernizację domu mieszkalnego lub mieszkania,
7) pokrycie kaucji lub innych opłat przy zamianie mieszkania ,
8) pokrycie kosztów wykupu lokalu mieszkalnego na własność,
9) pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego.
2. Pożyczki udzielane są pracownikom w kwocie do 4.000,00 zł.
3. Pracownik może otrzymać pożyczkę pod warunkiem, że w momencie ubiegania się o nią przepracował co najmniej jeden rok liczony od daty nawiązania stosunku pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu i ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony.
4. Pożyczka może być udzielona na jeden cel.
5.Osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu oraz dokumenty uprawdopodobniające cel przyznania pożyczki (w szczególności tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego, akt własności gruntu, oświadczenie o zakresie prac remontowych i ich przewidywanych kosztach).
6. O kolejności przyznania pożyczki decyduje sytuacja materialna, rodzinna, życiowa wnioskodawcy oraz data złożonego wniosku.
7. Pożyczki udzielane są nie częściej niż co dwa lata, po spłaceniu poprzednio zaciągniętej.
8. Wniosek o następną pożyczkę można składać po upływie 1 miesiąca od spłacenia poprzedniej.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o pożyczkę może być złożony i rozpatrzony przed upływem okresu wymienionego w ust.8.
10. Pożyczki udzielane są na wniosek osoby uprawnionej , na podstawie umowy poręczonej przez dwóch poręczycieli.
11. Poręczycielami mogą być tylko pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Piszu, z wyłączeniem pracowników odpowiadających za gospodarkę Funduszem.
12. Pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 2% w stosunku rocznym liczonym według stałej stopy procentowej.
13. Wcześniejsza spłata pożyczki nie uprawnia do zwrotu naliczonych odsetek.
14. Kwotę odsetek oblicza się według wzoru:


gdzie:
Ko –kwota odsetek do udzielonej pożyczki
Kp -kwota udzielonej pożyczki
L-okres na jaki udzielono pożyczki
L+1- liczyć w miesiącach +1 tj. 36+1
15. Wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.
§ 25
1. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, z tym że na umotywowany wniosek pracownika można ją przedłużyć do 4 lat.
2. Spłatę pożyczki rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyznano pożyczkę.
3. Pracownikowi znajdującemu się w bardzo trudnej sytuacji finansowej spłatę pożyczki można zawiesić na okres do jednego roku.
4. Zawieszenie spłaty pożyczki lub przedłużenie jej spłaty nie powoduje zmiany wysokości naliczonych odsetek.
§ 26
1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości, za wyjątkiem pożyczek udzielonych pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę.
2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, nie spłacona pożyczka może być częściowo lub całkowicie umorzona po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

V. ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI SOCJALNEJ
§ 27
1. Pracodawca powołuje na okres dwóch lat Komisję Socjalną.
2. Komisja Socjalna składa się z trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu, wybranych przez pracowników, zwykłą większością głosów.
3. Do zadań Komisji Socjalnej należy:
a) rozpatrywanie indywidualnych wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu oraz formułowanie wniosków w tych sprawach do pracodawcy,
b) rozpatrywanie innych spraw wymienionych w Regulaminie.
4. W sprawach określonych w ust. 3 lit. a wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Komisji Socjalnej. W pozostałych sprawach Komisja Socjalna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
5. Komisja Socjalna może podejmować decyzje tylko wtedy, gdy w posiedzeniu uczestniczą co najmniej dwaj jej członkowie.
6. Członkowie Komisji Socjalnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
7. Pracownik Wydziału Organizacyjnego prowadzący sprawy socjalne w Urzędzie Miejskim w Piszu, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Socjalnej powiadamia jej członków o terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz przygotowuje potrzebne materiały, w tym informacje dotyczące kształtowania się wydatków z Funduszu.
8. Pracownik wymieniony w ust. 7 prowadzi dla każdego uprawnionego kartę ewidencyjną korzystania ze środków Funduszu, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
Wobec osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki, ponadto osoba taka zobowiązana będzie do zwrotu świadczeń oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres jednego roku.
§ 29
Środkami Funduszu administruje pracodawca.
§ 30
Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.
§ 31
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2005 r.Załącznik Nr 1
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Wniosek o dofinansowanie wczasów, wczasów leczniczych, profilaktyczno-leczniczych, sanatoriów, wycieczek zakupionych przez osoby uprawnione indywidualnie lub pracodawcę

.............................................................
/nazwisko i imię pracownika/

.............................................................
/miejsce pracy i stanowisko służbowe/


Proszę o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wczasów, wczasów leczniczych, leczniczo-profilaktycznych, sanatorium, wycieczki, wykupionych indywidualnie /przez pracodawcę/

Wykaz osób korzystających z wczasów:
L.p. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Miejsce pracy/szkoła
1.
2.
3.
4.

..................................... .............................................
/data i miejscowość/ /podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................

Oświadczenie o wysokości dochodów
za okres ostatniego roku kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił:........................zł.
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oblicza się dzieląc łączny dochód gospodarstwa domowego z okresu jednego roku przez 12 miesięcy, a następnie dzieląc tak otrzymana kwotę przez ilość członków gospodarstwa domowego.
W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą …...............osoby.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zamieszkujących wspólnie małżonków, zstępnych.
W stosunku do osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki, ponadto osoba taka zobowiązana jest do zwrotu świadczenia oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres jednego roku.
Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

............................................................. .................................................................
/data i podpis przyjmującego oświadczenie/ /data i podpis składającego oświadczenie/
Potwierdzenie urlopu pracownika:

Pan/i....................................................................otrzyma urlop wypoczynkowy w terminie
od.................................................do........................................

.........................................................................
/ data i podpis bezpośredniego przełożonego/

Pan/i........................................................................ wykorzystał/a urlop wypoczynkowy w terminie od.......................................do....................................

..........................................................................
/data i podpis pracownika kadr/

Wyliczenie dofinansowania:

Kwota dofinansowania wczasów dla 1 osoby wynosi zgodnie z tabelą odpłatności na .................r.
............................................... x ............................................. = ..................zł
/dofinansowanie na 1 osobę/ /ilość osób uprawnionych/

.............................................................
/data i podpis pracownika Wydziału Organizacyjnego
prowadzącego sprawy socjalne/

Opinia Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu ................................................ rozpatrzyła wniosek Pana/i i postanowiła:
1. pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek i przyznać dofinansowanie w kwocie ............................zł /słownie złotych:............................................................................../
2. negatywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek z przyczyn niżej wymienionych:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Socjalnej:
1. Pan/i............................................................. ................................
2. Pan/i............................................................ ................................
3. Pan/i............................................................ ................................

Decyzja pracodawcy

Zgodnie z § 30 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po rozpatrzeniu Pana/i wniosku przez Komisję Socjalną decyduję:

1. przyznać Panu/i świadczenie .................................................................w kwocie, ....................zł /słownie złotych:....................................................................................../
2. odmówić przyznania Panu/i świadczenia, biorąc pod uwagę negatywną opinię Komisji Socjalnej.
........................................................
/data i podpis osoby reprezentującej pracodawcę /
Załącznik Nr 2
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Wniosek o dofinansowanie wczasów turystycznych

..................................................................
/imię i nazwisko pracownika/

..................................................................
/miejsce pracy i stanowisko służbowe /

Proszę o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wczasów organizowanych we własnym zakresie, w terminie od...........................do........................

Wykaz osób korzystających z wczasów:

L.p. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Miejsce pracy/szkoła
1.
2.
3.

Załączniki:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................

............................................... ..................................................
/data i miejscowość/ /podpis wnioskodawcy/

Oświadczenie o wysokości dochodów
za okres ostatniego roku kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił:.....................zł.
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oblicza się dzieląc łączny dochód gospodarstwa domowego z okresu jednego roku przez 12 miesięcy, a następnie dzieląc tak otrzymana kwotę przez ilość członków gospodarstwa domowego.
W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą ...............osoby.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zamieszkujących wspólnie małżonków, dzieci, wstępnych, zstępnych.

W stosunku do osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki. Ponadto osoba taka zobowiązana jest do zwrotu świadczenia oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres jednego roku.

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

............................................................. .................................................................
/data i podpis przyjmującego oświadczenie/ /data i podpis składającego oświadczenie/
Potwierdzenie urlopu pracownika:

Pan/i.......................................................................................................otrzyma urlop
wypoczynkowy w terminie od.............................................do........................................

.......................................................................
/data i podpis bezpośredniego przełożonego/

Pan/i..................................................................wykorzystał/a urlop wypoczynkowy w terminie od........................do........................................
.................................................................................
/data i podpis pracownika kadr/


Wyliczenie dofinansowania:

Kwota dofinansowania wczasów turystycznych dla 1 osoby wynosi zgodnie z tabelą odpłatności na..............zł.
.............................................. x ................................................= ............. zł
/dofinansowanie na 1 osobę/ x /ilość osób uprawnionych/

.............................................................
/data i podpis pracownika Wydziału Organizacyjnego
prowadzącego sprawy socjalne /

Opinia Komisji Socjalnej
Komisja socjalna na posiedzeniu w dniu .............................. rozpatrzyła wniosek Pana/i i postanowiła:
2. pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek i przyznać dofinansowanie w kwocie ............................zł /słownie złotych............................................................................../
2. negatywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek z przyczyn niżej wymienionych:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Podpisy członków Komisji Socjalnej:

1. Pan/i...................................................... ...............................
2. Pan/i...................................................... ...............................
3. Pan/i....................................................... ................................

Decyzja pracodawcy

Zgodnie z § 30 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po rozpatrzeniu Pana/i wniosku przez Komisję Socjalną decyduję:

3. przyznać Panu/i świadczenie .................................................................w kwocie zł ................./słownie złotych:...................................................................................../,
4. odmówić przyznania Panu/i świadczenia, biorąc pod uwagę negatywną opinię Komisji Socjalnej.

.......................................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej pracodawcę /
Załącznik Nr 3
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Wniosek o dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci, młodzieży w formie: wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych

.............................................................
/imię i nazwisko pracownika/

.............................................................
/miejsce pracy i stanowisko służbowe/

Proszę o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci, młodzieży w formie: wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych
Wykaz dzieci i młodzieży korzystających z zorganizowanego wypoczynku w formie: wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych
L.p. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia
dziecka Szkoła
1.
2.
3.

......................................................... .............................................
/data i miejscowość/ /podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................


Oświadczenie o wysokości dochodów
za okres ostatniego roku kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił:.....................zł.
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oblicza się dzieląc łączny dochód gospodarstwa domowego z okresu jednego roku przez 12 miesięcy, a następnie dzieląc tak otrzymana kwotę przez ilość członków gospodarstwa domowego.
W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą ...............osoby.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zamieszkujących wspólnie małżonków, wstępnych, zstępnych.
W stosunku do osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki, ponadto osoba taka zobowiązana jest do zwrotu świadczenia oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres jednego roku.

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

............................................................. .................................................................
/data i podpis przyjmującego oświadczenie/ /data i podpis składającego oświadczenie/
Wyliczenie dofinansowania:

Kwota dofinansowania krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci, młodzieży w formie: wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych dla 1 dziecka wynosi zgodnie z tabela odpłatności na .................r.
................................................. x ........................................... = ................. .zł
/dofinansowanie na 1 dziecko/ /ilość osób uprawnionych/


.............................................................
/data i podpis pracownika Wydziału Organizacyjnego
prowadzącego sprawy socjalne /

Opinia Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu ........................................ rozpatrzyła wniosek Pana/i i postanowiła:
1. pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek i przyznać dofinansowanie w kwocie ............................zł /słownie złotych:............................................................................../
2. negatywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek z przyczyn niżej wymienionych:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


Podpisy członków Komisji Socjalnej:
1. Pan/i............................................................. ................................
2. Pan/i............................................................ ................................
3. Pan/i............................................................ ................................


Decyzja pracodawcy

Zgodnie z § 30 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Piszu, po rozpatrzeniu Pana/i wniosku przez Komisję Socjalną decyduję:

1.przyznać Panu/i świadczenie .................................................................w kwocie, ....................zł /słownie złotych:....................................................................................../
2. odmówić przyznania Panu/i świadczenia, biorąc pod uwagę negatywną opinię Komisji Socjalnej.

.......................................................
/data i podpis osoby reprezentującej pracodawcę /
Załącznik Nr 4
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

...............................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy/
............................................................................
/miejsce pracy i stanowisko służbowe/

Wniosek
o przyznanie zapomogi pieniężnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wnoszę o przyznanie mi zapomogi pieniężnej w wysokości......................................zł ,
w związku ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

........................................ ...........................................
/miejscowość i data/ /podpis zainteresowanego/

Wykaz załączników:
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................


Oświadczenie o wysokości dochodów
za okres ostatniego roku kalendarzowego przed dniem złożenia wniosku


Oświadczam, że w podanym wyżej okresie średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił:.....................zł.
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oblicza się dzieląc łączny dochód gospodarstwa domowego z okresu jednego roku przez 12 miesięcy, a następnie dzieląc tak otrzymana kwotę przez ilość członków gospodarstwa domowego.
W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą ...............osób.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zamieszkujących wspólnie małżonków, wstępnych i zstępnych..

W stosunku do osoby, która uzyskała świadczenie z Funduszu na podstawie nieprawdziwego oświadczenia lub dokumentu pracodawca może zastosować wszelkie prawem przewidziane środki, ponadto taka zobowiązana jest do zwrotu świadczenia oraz traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres jednego roku.

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

............................................................. .................................................................
/data i podpis przyjmującego oświadczenie/ /data i podpis składającego oświadczenie/

Opinia Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna na posiedzeniu w dniu.........................................rozpatrzyła wniosek Pana/i
i postanowiła:
1. pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek i przyznać zapomogę w kwocie ..........................zł /słownie złotych:................................................................................................................../
2. negatywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek z przyczyn niżej wymienionych:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Socjalnej:
1. Pan/i.................................................. ......................................
2. Pan/i.................................................. ......................................
3. Pan/i.................................................. ......................................

Decyzja pracodawcy

Zgodnie z § 30 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Piszu, po rozpatrzeniu Pana/i wniosku przez Komisję Socjalną decyduję:

1. przyznać Panu/i świadczenie ...........................................................................w kwocie
...........................zł /słownie złotych:.............................................................................../
2. odmówić przyznania Panu/i świadczenia, biorąc pod uwagę negatywna opinię Komisji Socjalnej.


....................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej pracodawcę /Załącznik Nr 5
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Wniosek
o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

................................................................
/imię i nazwisko pracownika/

.............................................................................
/stanowisko służbowe i komórka organizacyjna/

Wnoszę o przydzielenie mi pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości...............................zł na okres.....................lat i rozłożenie jej na ................raty.
.....................................................................................................................................................................................
/uzasadnienie/
.....................................................................................................................................................................................

........................................................................
/data i podpis wnioskodawcy/
Załączniki:
1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................................
W przypadku przyznania mi pożyczki mieszkaniowej, wyrażam zgodę na potrącanie mi przez Pracodawcę należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, z przysługującego mi co miesiąc wynagrodzenia za pracę, zgodnie z § 2 umowy w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Na poręczycieli proponuję:

1.Pana/ią...................................................................zam.............................................................,legitymującego/ą się dowodem osobistym seria........., nr................. wydanym przez............................................................., dnia.......................................................................

2.Pana/ią...................................................................zam.............................................................,legitymującego/ą się dowodem osobistym seria........., nr................. wydanym przez............................................................., dnia........................................................................

........................................................................
/data i podpis wnioskodawcy/

Informacja pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy socjalne o korzystaniu wnioskodawcy z pożyczek na cele mieszkaniowe:..............................................
..............................................................................................................................................................................

............................................................
/data i podpis pracownika Wydziału Organizacyjnego
prowadzącego sprawy socjalne /
Opinia Komisji Socjalnej

Na posiedzeniu w dniu..................................... Komisja Socjalna rozpatrzyła wniosek Pana/i i postanowiła:
1. pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek o przyznanie pożyczki w kwocie........................zł
2. negatywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek z przyczyn niżej wymienionych:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Socjalnej:

1. Pan/i.......................................... .....................................
2. Pan/i.......................................... .....................................
3. Pan/i.......................................... .....................................

Decyzja pracodawcy

Zgodnie z § 30 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Piszu, po rozpatrzeniu Pana/i wniosku przez Komisję Socjalną postanawiam:
1. przyznać Panu/i pożyczkę na cele mieszkaniowe w kwocie.......................zł,
2. odmówić przyznania Panu/i pożyczki, biorąc pod uwagę negatywną opinię Komisji Socjalnej....................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................
/data i podpis osoby reprezentującej pracodawcę /
Załącznik nr 6
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

UMOWA

pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W dniu........................pomiędzy Urzędem Miejskim w Piszu reprezentowanym przez Andrzeja Szymborskiego – Burmistrza Pisza, zwanym dalej „Pracodawcą”, a Panem/ią ............................ zwanym/ną dalej „Pożyczkobiorcą” zamieszkałym/ą w.............................................. zatrudnionym/ą w Urzędzie Miejskim w Piszu została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr …………… Burmistrza Pisza z dnia …………………….. r. w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w uzgodnieniu z Komisja Socjalną – została przyznana Panu/i.............................
pożyczka w wysokości ……………… zł( słownie złotych: ………………………….) oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym w całym okresie spłaty tj. ……………………złotych, z przeznaczeniem na remont mieszkania.
§ 2

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi wraz z odsetkami ……….. lata. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ............................ w ratach miesięcznych po ………………………….. złotych
2. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Spłatę pożyczki zawiesza się na okres...............
.......................tj. od dnia...................................do dnia...............................................................
pod warunkiem przepracowania tego okresu w zakładzie pracy. Po upływie tego okresu zawieszenia, tj. z dniem.......................................... pożyczka podlega spłacie w ciągu .......................lat w ratach miesięcznych po...........................złotych.
3. Przyznana pożyczka może podlegać częściowemu lub całkowitemu umorzeniu w razie śmierci pożyczkobiorcy po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy.

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę miesięcznie złotych ……………………………………………………..zł, począwszy od dnia …………………… r.

§ 4

1. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy przez każdą ze stron, nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach sposób spłaty pożyczki określony będzie aneksem do niniejszej umowy.
3.W razie przejścia pożyczkobiorcy na emeryturę lub rentę spłata pożyczki następować będzie w sposób określony w § 2 niniejszej umowy na konto:
…………………………………………………. z dopiskiem „Fundusz Socjalny Urzędu Miejskiego w Piszu”.
§ 5

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr …………… Burmistrza Pisza z dnia …………………….. r. w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pożyczkobiorca, drugi – Pracodawca.

………………………………… …..…………………………
/data i podpis osoby reprezentującej pracodawcę / podpis pożyczkobiorcy

My niżej podpisani , po zapoznaniu się z treścią umowy nr ……….. z dnia ……………………… poręczamy solidarnie za zobowiązanie pożyczkobiorcy z tytułu pożyczki w wysokości ………………. wraz z odsetkami

W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń:

1).................................................
(podpis poręczyciela)

2)...........................................................
(podpis poręczyciela)

3)............................................................
(podpis pożyczkobiorcy)

Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli oraz pożyczkobiorcy

............................................................
(pieczęć i podpis)

.............................................................................................
/data i podpis pracownika Wydziału Organizacyjnego
prowadzącego sprawy socjalne/


Załącznik Nr 7
do Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu


KARTA EWIDENCJI ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZYZNANYCH OSOBIE UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

................................................................................... .................................................................................................
/imię i nazwisko uprawnionego/ /komórka organizacyjna i stanowisko służbowe/

..................................................................................
/data rozpoczęcia pracy w Urzędzie/

................................................................................................................................................
/imię współmałżonka/ /imiona dzieci i daty urodzenia/

L.p. Imię i nazwisko
uprawnionego Stopień pokrewieństwa Rodzaj
świadczenia Miejscowość, data turnusu Pełny koszt
świadczenia Kwota
dofinansowania
z ZFŚS Uwagi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.