BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 31/05 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Na podstawie § 27 ust. 1 i 2. Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 20/05 Burmistrza Pisza z dnia 1 marca 2005 w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zarządzam, co następuje:
§ 1.
W związku z wynikami wyborów, które odbyły się 21 marca 2005 r., wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu powołuję Komisję Socjalną w składzie:
1. Elżbieta Sadłowska – Przewodnicząca Komisji,
2. Grzegorz Witkowski - Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3. Jarosław Turski – członek Komisji
§ 2.
Zakres zadań Komisji Socjalnej określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Piszu.
§ 3.
Treść niniejszego zarządzenia należy upowszechnić wśród wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu, których dotyczy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.