BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierzawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Olsztyńska,
-Numer działki – część 114/4,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości -2343 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 47 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren trwałych użytków zielonych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 marca 2005 r. do dnia 13 kwietnia 2005r.
Data powstania: czwartek, 24 mar 2005 15:22
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2005 15:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 kwi 2005 08:48
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1217 razy